Biträdande lektor i modevetenskap

Ref.nr SU FV-1348-18

Biträdande lektor i modevetenskap

vid Institutionen för mediestudier. Sista ansökningsdag: 2018-06-25.

Institutionen för Mediestudier är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten med över 90 anställda och ca 850 helårsstudenter per läsår. Institutionen har fyra grund- och forskarutbildningsämnen: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Dessa är fördelade på tre enheter, film; journalistik och medier och kommunikation (JMK); samt mode. För ytterligare information om forskningsinriktningar och utbildning se www.ims.su.se

Ämne/ämnesbeskrivning
Modevetenskap är både estetiskt och materiellt till sin inriktning. Den estetiska dimensionen av begreppet fokuserar på kläders kulturella innebörder: det visuella, det textuella, stil och det ouppnåeligas extravagans. Modets materialitet betonar att vävnader, kläder och accessoarer också är varor som säljs på en marknad. För närvarande omfattar modevetenskapen forskning och undervisning inom områden som modehistoria, mode och genus, mode som industri, mode och olika typer av representationer, konsumtionskulturteori, marknadsföring, samt mode och identitetsskapande praktiker.

Arbetsuppgifter
Anställningen delas mellan forskning (60%) och undervisning (40%) på grund- och avancerad nivå i modevetenskap.

Utbildningen på grundnivå sker på svenska medan huvudområdets masterprogram ges i sin helhet på engelska. Även undervisning på forskarnivå och inom andra utbildningar vid institutionen kan förekomma. Den sökande ska bidra till institutionens kursutveckling och forskningsmiljö inom modevetenskap. Arbetsuppgifterna omfattar även administrativa uppgifter och samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i modevetenskap eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Modevetenskap omfattar det humanvetenskapliga kunskapsområdet varför såväl kulturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig/historisk kompetens är meriterande.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning på såväl grund- som avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen fästs lika och särskild vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Stor vikt fästs vid aktiv publicering, särskilt internationell, och förmåga att erhålla externa forskningsanslag, samt vid erfarenhet av undervisning och handledning inom grundutbildning i modevetenskap eller motsvarande. Stor vikt fästs även vid förmåga att arbeta med kursutveckling och pedagogisk utveckling. Stor vikt tillmäts även administrativ skicklighet och förmåga att samverka med det omgivande samhället samt förmåga att informera om forskning

Eftersom en stor del av undervisningen sker på svenska är goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk, såväl i tal som i skrift, meriterande. Delar av undervisningen sker även på engelska, vilket kräver goda språkkunskaper såväl i tal som i skrift.

Därutöver beaktas dokumenterad samarbetsförmåga och administrativ skicklighet

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom ett par år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

En biträdande lektor anställs tills vidare, dock längst fyra år. Anställningen kan förlängas till maximalt sex år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av humanistiska fakulteten och återfinns på: www.xxxx.hum.su.se. Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast 12 månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor John Sundholm, tfn 08-16 44 05, john.sundholm@ims.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-06-25


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Biträdande lektor i ekotoxikologi med inriktning mot regulatoriskt beslutsfattande

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-06

Universitetslektor i immaterialrätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-13

Biträdande lektor i nationalekonomi, särskilt offentlig ekonomi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-12

Universitetslektor i allmän förmögenhetsrätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-05-29

Universitetslektor i statsrätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-05-29

Universitetslektor i internationell skiljemannarätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-13

Universitetslektor i nationalekonomi, särskilt finansiell ekonomi

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-06-12

Universitetslektor i fastighetsrätt

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-05-29


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-06-25


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig