Doktorander inom forskarskolan Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning

Ref.nr SU FV-0024-18

vid Institutionen för språkdidaktik m.fl. Sista ansökningsdag: 2018-03-01.

Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet är en av de större institutionerna inom Humanistiska fakulteten. De huvudsakliga forskningsområdena är språk- och litteraturdidaktisk forskning inom svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk samt inom flerspråkighet, språkinlärning och läs- och skrivutveckling. Institutionen anordnar nu den nationella forskarskolan Lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska. Flerspråkighet som tillgång och utmaning tillsammans med Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet och Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Forskarskolan riktar sig till dig som är eller har varit anställd inom lärarutbildningen och den startar i augusti 2018 och avslutas efter åtta terminer. Kurser och avhandlingsarbete kommer att behandla lärande, undervisning och bedömning med avseende på svenska och engelska i flerspråkighetsperspektiv, ur individuella såväl som samhälleliga aspekter. Forskarskolans obligatoriska kurser läses av alla. Därtill kommer kurser vid respektive lärosäte. Innehållet och omfånget i dessa kurser varierar beroende på vilket lärosäte man är antagen till. Utbildningen leder till doktorsexamen i språkdidaktik, pedagogiskt arbete eller ämnesdidaktik, språklig inriktning. För mer information se forskarskolans webb.

Forskarutbildningsämne
Stockholms universitet: språkdidaktik.
Göteborgs universitet: ämnesdidaktik, språklig inriktning.
Umeå universitet: språkdidaktik eller pedagogiskt arbete.

Den som antas till forskarskolan kommer att antas till något av de för forskarskolan aktuella forskarutbildningsämnena och anställas vid någon av de tre ingående institutionerna (Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet eller Institutionen för språkstudier, Umeå universitet). Observera att önskemål om lärosäte och forskarutbildningsämne ska anges i ansökan (se nedan).

Den aktuella språkdidaktiska forskningen vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet som är av störst relevans för denna forskarskola rör språkutveckling i flerspråkigt perspektiv, svenska som andraspråk, läs- och skrivutveckling, engelska och modersmål med avseende på lärande såväl som undervisning. Vid institutionen pågår forskning med dessa inriktningar både i olika doktorandprojekt och i externfinansierade forskningsprojekt. Dessa projekt inbegriper t ex klassrumsforskning – från undervisningsmetoders effekt på lärande till interaktion i klassrummet, men även forskning om språkutveckling mot bakgrund av individuella faktorer såsom flerspråkighet, attityder, elevuppfattningar mm.

Den språkpedagogiska forskningsmiljön vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet kännetecknas av forskningsområdena formativ och summativ bedömning av språklig kompetens, Content and Language Integrated Learning (CLIL), samt effekter av fritidsspråk på språkinlärning. Inom miljön finns även forskning inom lärarkognition samt provtagarbeteende vid läsförståelseprov. Utvecklingen av de nationella proven i engelska och bedömningsstöd för moderna språk, samt det engelska läsförståelseprovet i Högskoleprovet sker inom denna miljö.

Språkdidaktisk forskning vid Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet genomförs inom en rad områden såsom flerspråkighet, yngre barns lärande och språkpolicy. Vid institutionen finns forskningsmiljön LITUM (Literacyforskning vid Umeå universitet) där forskare från olika discipliner samlas runt frågor om språk, läsande, skrivande, text och literacy, särskilt i relation till yngre barn, flerspråkighet, specialpedagogik och demokrati. Umeå universitet har ett särskilt ansvar för minoritetsspråken samiska och meänkieli, varför frågor som rör undervisning och lärande i nationella minoritetsspråk är en viktig inriktning.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för forskarskolan har den som är anställd eller tidigare varit anställd inom lärarutbildningen.

För särskild behörighet inom respektive forskarutbildningsämne gäller även den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå, se de allmänna studieplanerna i respektive forskarutbildningsämne.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. Enskild sökande får medges undantag från grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl.

Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är den sökandes dokumenterade ämneskunskaper av relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Stor vikt läggs vid den sökandes forskningsplan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet.

Anställningsvillkor
Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand i forskarskolan ska ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå på 100 % av sin arbetstid. Institutionstjänstgöring är inte möjlig då forskarskolan ska avslutas efter fyra år.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Lärare som antas till forskarskolan på de nio anställningarna kommer att anställas vid något av de tre ingående universiteten och avlönas från respektive universitet enligt doktorandstegen.

Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet strävar efter att vara arbetsplatser som är fria från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av:
prof. Camilla Bardel, Stockholms universitet, tfn 08-120 767 23, camilla.bardel@isd.su.se,
prof. Liss Kerstin Sylvén, Göteborgs universitet, tfn 031-786 23 88, lisskerstin.sylven@ped.gu.se,
prof. Gudrun Erickson, Göteborgs universitet, tfn 031-786 24 53, gudrun.erickson@ped.gu.se,
docent Eva Lindgren, Umeå universitet, tfn 090-786 95 84, eva.lindgren@umu.se.

Fackliga företrädare
Stockholms universitet:
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Göteborgs universitet:

Kontaktuppgifter till fackliga företrädare

Umeå universitet:
SACO, tfn 090-786 53 65
ST, tfn 090-786 54 31
SEKO, tfn 090-786 52 96.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev - här ska du ange vid vilket lärosäte och till vilket forskarutbildningsämne du i första hand önskar bli antagen (observera de olika forskningsmiljöernas beskrivning ovan) samt inom vilket tematiskt område du vill skriva din avhandling (se forskarskolans forskningsprogram),
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet, nuvarande och tidigare anställningar inom lärarutbildningen, samt förteckning över självständiga arbeten/uppsatser,
 • projektplan/forskningsplan på engelska (max 3 sidor) som beskriver:

– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet.

 • Forskningsplanen ska innehålla en kortfattad forskningsöversikt, bakgrund, syfte, forskningsfråga, tänkt genomförande samt tankar kring den egna forskningens bidrag till utvecklingen av skolans och lärarutbildningens verksamhet. Forskningsplanen ska även innehålla en beskrivning av hur det föreslagna projektet kan relateras till forskarskolans inriktning och teman.
 • Examensbevis från lärarutbildningen och/eller andra handlingar som styrker den allmänna och särskilda behörigheten, betyg och intyg, inkl. dokument som styrker att sökande är eller tidigare har varit anställd inom lärarutbildningen (max 6 filer),
 • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer),
 • självständiga arbeten/uppsatser eller andra relevanta egna skrifter (ej läromedel - max 3 filer). Uppsats från avancerad nivå måste ingå.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat.


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-03-01


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig


Arbetsgivarens övriga annonser

Biträdande lektor i oorganisk kemi med inriktning mot material

Stockholms universitet
Stockholm, Stockholms län Publicerad: 2018-02-09


Företag

Stockholms universitet

Platser

Kategorier

Sista ansökningsdag

2018-03-01


Sök tjänsten

Maila annonsen till mig